چک صیادی و روش‌های مطالبه وجه چک برگشتی

پس از مشکلاتی که با برگشت خوردن چک ها برای افراد به وجود آمد تصمیم گرفته شد در صدور دسته چک تغییراتی داده شده و با تمرکز بر سامانه جلوی ایجاد چک برگشتی تا حد ممکن گرفته شود و حالا دیگر چک تا حدود زیادی اعتبار خود را باز پس گرفته است
اول از همه باید متذکر شد فرد صادر کننده چک لازم است قبل از تحویل چک به فرد گیرنده، نسبت به ثبت چک در سامانه صیادی اقدام نماید
تا زمانی که عملیات ثبت چک در سامانه انجام نشود چک صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود و فقط یک رسید عادی محسوب می گردد .(حال چگونه چک را ثبت نماییم : بعد از نصب نرم افزار آپ یا نرم افزار بانکی که از منبعی معتبر مثل کافه بازار دانلود شده می بایست فرد صادر کننده چک، شناسه ۱۶ رقمی مندرج بر چک را در برنامه وارد کند؛ سپس نسبت به ثبت اطلاعات مندرج بر چک به همراه اطلاعات گیرنده اقدام نماید.
پس از آنکه صادر کننده‌ی چک، اطلاعات چک و فرد گیرنده را در سامانه‌ی صیادی ثبت کرد، فرد گیرنده موظف است با وارد کردن یا اسکن شناسه ۱۶ رقمی مندرج بر چک، اطلاعات ثبت شده را بررسی و تطبیق دهد و نهایتا نسبت به تایید دریافت چک یا رد آن اقدام نماید.

در قانون جدید برای برگشت زدن چک باید پس از مراجعه دارنده چک به بانک و کسری موجودی ، بانک از سایر حساب‌های شخص صادرکننده در همان بانک وجه چک را کامل کند و چک را پرداخت نماید اما در صورتی که در حسابهای همان بانک‌ موجودی کافی برای وصول تمام مبلغ موجود نباشد، در این‌صورت بانک‌ موظف است با درخواست شما گواهی عدم پرداخت صادر نموده که باید حتما کد رهگیری چک در سامانه صیاد و مشخصات شخص صادرکننده در آن قید شود. و با اینکار محدودیت‌هایی برای شخص صادر کننده در سیستم بانکی ایجاد خواهد شد
از طریق چند روش امکان وصول وجه چک برگشتی امکان پذیر است
درخواست صدور اجراییه از دادگاه :دارنده با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی می‌تواند نسبت به ثبت درخواست صدور اجراییه اقدام نماید(درخواست در قالب دادخواست مطرح می‌شود ) لازم به ذکر است از مزایای درخواست صدور اجرائیه از دادگاه سرعت انجام آن و هزینه اندک و امکان صدور حکم جلب در صورت عدم پرداخت وجه ، و از معایبش می‌توان به عدم صدور اجراییه برای خسارت تأخیر و تأدیه اشاره نمود و لازم است برای آن طرح دادخواست مجزا صورت بگیرد و عیب دیگر، تنها علیه صادر کننده چک اجرائیه صادر می‌شود و برای مطالبه از ظهر نویس باید به روش بعدی مراجعه نمود
برای استفاده از این روش لازم است شرایط ماده ۲۳ قانون صدور چک فراهم باشد
متن ماده :

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

نکته : به موجب قانون ، دارنده می تواند از دادگاه صالح حقوقی ( محل صدور چک یا دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت یا دادگاه محل اقامت صادر کننده ) ، درخواست صدور اجراییه برای دریافت وجه چک  و در صورت سپردن موضوع به وکیل ،تقاضای پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی را داشته باشد. در این صورت بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی، دادگاه در صورت احراز شرایط، بدون صدور رای، مستقیما اقدام به صدور اجراییه کرده و دارنده چک می تواند بدون نیاز به طی کردن مراحل دادرسی برای وصول طلب خود اقدام نماید

_ دادخواست مطالبه وجه : در این روش یعنی با طرح دادخواست مطالبه وجه چک با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه می‌توان علیه ظهرنویس طرح دعوی نمود و مبلغ چک و خسارت تأخیر و تأدیه را از صادر کننده و ظهرنویس مطالبه کرد (همیشه در نظر بگیرید چک را سر موعدش برگشت بزنید تا دچار دردسرهایی چون عدم امکان مراجعه به ظهر نویس نگردید )
_ مطالبه از اجرای ثبت : امکان مطالبه وجه چک از طریق ثبت اسناد وجود دارد. پس از تکمیل درخواست ،فرایند از واحد اجراییات اداره ثبت آغاز می‌شود اما در این روش امکان گرفتن جلب و همچنین مطالبه از ظهرنویس و مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه امکان‌پذیر نمی باشد
نکته : اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک ، از طرف بانک گواهی شده باشد.
پس از برگشت چک طبق شرایطی امکان شکایت کیفری نیز وجود دارد که برگشت زدن به‌موقع چک و ثبت شکایت کیفری تا ۶ ماه پس از آن و همچنین عدم انتقال چک به دیگری پس از برگشت مهم‌ترین موارد برای پا بر جا بودن حق شکایت کیفری می‌باشد
البته چک اگر مصادیق ماده ۱۳ قانون صدور چک را داشته باشد قابل پیگیری از طریق شکایت صدور چک بلامحل نیست
متن ماده :

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

چند نکته :
*_ ارایه لاشه چک توسط صادر کننده دلیل پرداخت و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف آن ثابت گردد
*_ با‌گذشت شاکی یا پرداخت وجه چک قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید