وصیت و نکات آن

هر انسانی برای بعد از فوت خود می تواند وصیت نموده و تا یک سوم اموالش را تعیین تکلیف نماید یا انجام اموری را از دیگری بخواهد
در صورت تملیک اموال به آن وصیت تملیکی و در صورت سپردن کاری به دیگری به آن وصیت عهدی می گویند
مطابق ماده ۸۲۶قانون مدنی به فردی که وصیت می کند موصی
و به کسی که مالی به او تملیک می گردد موصی له و به مال مورد وصیت موصی به می گویند
همچنین فردی که کاری به او سپرده خواهد شد وصی نام دارد
مطابق قانون امور حسبی می توان به سه صورت خودنوشت ، رسمی، سری نسبت به نگارش و تنظیم وصیت نامه اقدام نمود باید توجه داشت وصیت خودنوشت دارای شرایطی به شرح زیر می باشد
۱_ تمام وصیت باید با خط خود موصی باشد ۲_ درج دقیق تاریخ به روز و ماه و سال در وصیت نامه ۳_ خود موصی وصیت نامه را امضا کرده باشد ) ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی )
البته تنظیم وصیت نامه رسمی مانع خدشه یا تردید نسبت به اصالت سند خواهد شد
وصیت نامه سری : این وصیت نامه می تواند به خط خود موصی یا دیگری باشد اما حتما باید به امضا موصی برسد و رسید به امانت گذاردن آن نزد اداره ثبت سند رسمی محسوب است و در این نوع اصل بر صحت وصیت نامه عادی بوده مگر خلافش ثابت شود
چند نکته :
_ : ملاک تعیین یک سوم اموال برای اجرای وصیت ،تَرکه ای است که پس از پرداخت دیون و واجبات مالی از میت باقی می ماند
_ : اگر برخی از وراث زاید بر ثلث را تنفیذ نمایند، وصیت نسبت به سهم آنان به اجرا در خواهد آمد
_ : شخص فاقد سواد نمی تواند وصیت نامه خود نوشت و سری تنظیم نماید
_ : شورای نگهبان لزوم ارایه وصیت نامه خود نوشت ظرف سه ماه پس از فوت موصی را مغایر با شرع دانسته و قسمتی از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که در این خصوص می باشد را ابطال نموده است
_ :اگر فرد بعد از اقدام به خودکشی وصیت کند آن وصیت باطل است مگر آنکه اقدام او منجر به فوتش نگردد ولی اگر قبل از خودکشی وصیت نماید، وصیت او صحیح خواهد بود
_ :با وصیت نمی توان یکی از فرزندان را از ارث محروم نمود ( راه حل عملی محروم کردن فرزند از ارث اینجا )
_ : اگر به موجب وصیت مثلا به بدهکاری خود اقرار نمایید این اقرار قابل رجوع نخواهد بود
:صغیر ممیز و سفیه نیز می توانند وصیت را اگر صرفا مجانی باشد قبول کنند و در صورت داشتن شرطی در وصیت نامه ، قبول حسب مورد با ولی یا قیم محجور خواهد بود ( اطلاعات بیشتر در مورد محجورین
اینجا )
و در آخر بدیهی است در صورت تغییر نظر موصی وصیت نامه و اراده جدید او ملاک عمل قرار خواهد گرفت و مثلا صرف وصیت ایجاد حقی برای موصی له نمی کند حتی اگر موصی به نیز در اختیار او باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید