ضامن دیگران نشوید مگر این چند نکته را در نظر داشته باشید

گاهی پیش می‌آید که برای دریافت وام یا حسن انجام تعهدی، دیگری می‌خواهد ضامن او بشوید تا حسب مورد بانک یا صاحب کار بتواند با خیالی آسوده اقدام نماید. اما بحث اصلی این است که اگر می‌خواهید کار دیگری را راه بیندازید با رعایت چند نکته با دست خود دچار دردسر نگردید یا در صورت پیدایش مشکل کمتر ضرر نمایید

ابتدا باید به عقد ضمانت و انواع آن پرداخته شود
ضمانت یعنی بر عهده گرفتن تعهد دیگری که می‌تواند به صورت ضمانت ضم ذمه به ذمه یا ضمانت نقل ذمه باشد
باید توجه داشت در قانون مدنی اصل بر ضمانت نقل ذمه است مگر طرفین بر خلاف آن تصریح کرده باشند
ضمانت نقل ذمه : این نوع از ضمانت ضامن، متعهد پرداخت بدهی مدیون می‌شود و در واقع بدهی به طور کامل از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می‌گردد و مظمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول خواهد شد
ضمانت ضم ذمه به ذمه : ضامن در این فرض ، همراه با مدیون در برابر طلبکار متعهد پرداخت دین می‌شود
در عقد ضمانت سه طرف داریم
۱_ مضمون عنه: شخصی که مدیون است و ضامن تعهدش را برعهده می‌گیرد
۲_ ضامن : کسی که تعهد مظمون عنه را بر عهده می‌گیرد
۳_ مضمون له : کسی که از مظمون عنه طلبکار است و ضامن متعهد پرداخت طلبش می‌شود
در این مطلب عدل پیما و متن نمونه‌ای که در انتها می‌آید تأکید بر ضمانت ضم ذمه به ذمه است که شامل دو نوع است : ضمانت وثیقه ای ( طولی ) من ضامن هستم منتهی اول باید به مدیون مراجعه نمایید و در صورت عدم پرداخت به من مراجعه گردد ضمانت عرضی ( تضامنی ) : من ضامن هستم و طلبکار می‌تواند همزمان به هر دو یا یک نفرمان برای کل طلب یا بخشی از آن مراجعه نماید
نکته : :اگر گفته شود مدیون پرداخت نکرد من ضامن هستم عقد ضمانت باطل است
متن زیر یک توافق ساده است که می‌توانید آن را در دو نسخه در زمان حضور شهود در برگه ی عادی به ثبت برسانید ولی توصیه همیشگی حضور در دفترخانه اسناد رسمی و مشاوره با وکیل دادگستری در خصوص چنین موضوعاتی است
موضوع : تعهد به پرداخت منظم اقساط وام
طرفین در صحت کامل عقلی و از روی اختیار و با استناد به اصل آزادی قرارداد ها و ماده ۱۰ قانون مدنی و در جهت جلوگیری از خسارت ضامن آقا / خانم: ………… در صورت عدم پرداخت به‌موقع اقساط توسط وام گیرنده آقا / خانم ……………… با کد ملی …………………… و تاریخ تولد ……………………… ، نسبت به انشاء و امضای این توافق به شرح زیر اقدام می نمایند
ماده یک
: در این توافق وام گیرنده به عنوان مضمون عنه متعهد می‌شود به‌موقع اقساط وام را پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت هر کدام از اقساط و کسر مبلغ قسط از حساب یا اموال ضامن ، مظمون عنه مکلف است علاوه بر واریز قسط کسر شده ، مبلغ پنجاه هزارتومان به صورت روزشمار و جداگانه برای هر قسط به عنوان وجه التزام پرداخت نماید و فقط در صورت واریز قسط کسر شده به حساب ضامن، روند وجه التزام قراردادی صرفاً برای همان قسط متوقف می‌گردد
ماده ۲ :
مظمون عنه اقرار می نماید که متوجه است، در صورت واریز نکردن چندین قسط و کسر از ضامن ، به ازای هر قسط ، باید مبلغ پنجاه هزار تومان به صورت روزشمار و جداگانه به عنوان وجه التزام حسن انجام تعهد پرداخت کند
ماده ۳ :: آقا خانم …………… با کد ملی ……………… و تاریخ تولد ………… متعهد می‌گردد کنار وام گیرنده در صورت عدم واریز اقساط مسئول پرداخت وجوه کسر شده و وجه التزام به شخص ضامن باشد و ضامن حق مراجعه به هر دو را به صورت مستقل برای کل یا بخشی از مبلغ کسر شده و مبلغ وجه التزام خواهد داشت

نکته : در صورتی که خودتان در یک برگه عادی اقدام به این توافق می نمایید حتماً امضا اوراق و نوشتن اسامی و رویت کارت ملی در حضور شما و شهود باشد و بهتر است شهودتان غیر از اعضای خانواده طرفین باشند
نکته ۲ : ضامن حتماً یک کپی یا عکس از اصل کارت ملی وام گیرنده و متعهد دوم تهیه نماید
نکته ۳ : متعهد دوم حسن انجام تعهد مبنی بر پرداخت به‌موقع اقساط وام حتماً پدر یا برادر یا سایر اقوام نزدیک وام گیرنده باشد تا در صورت عدم پرداخت اقساط بتوانید به متعهد دوم برای مطالبه وجوه کسر شده مراجعه نمایید
نکته ۴ : دلیل ذکر وجه التزام صرفاً جهت ایجاد یک اطمینان خاطر برای ضامن است که وام گیرنده از ترس متحمل شدن بار مالی وجه التزام حتماً اقساط را به‌موقع پرداخت نماید
نکته ۵ : باید بدانید در بین فامیل ممکن است به دلیل برخی ملاحظات نخواهید نکات گفته شده را اجرا نموده و صرفاً با یک صحبت شفاهی بحث پرداخت به‌موقع اقساط را متذکر شوید. که توصیه می‌شود به این فکر کنید اگر اقساط پرداخت نشد حتماً کدورت ایجاد خواهد شد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید