هزینه مشاوره اولیه ( صرفاً جهت بررسی مدارک )

3.000.000

برای شروع بررسی مدارک از قسمت مشاوره آنلاین سایت نیاز به خرید این پلن مشاوره‌ای می‌باشد